مقاله : سایت ها را اینجا بگذارید

Iauksh
امیدوارم این هم مثل مقالات را اینجا بگذارید یک طرفه نشود!
http://www.dmcinsights.com/من به تازگی کتابی خریدم که نویسنده آن این سایت را برای ارتباط با کتاب زده تو ضیحات و کدهای زیادی اینجا هست.

Iauksh
با تشکر از شما
این دو سایت را هم ببینید.
www.hotscripts.com
www.code4u.com
فکر کنم با این دو سایت احتیاج به سایت دیگری نداشته باشید!!!

Iauksh
یک سایت جالب برای تازه کارها .... Source Codeهای کتاب PHP
http://dmcinsights.com/php/scripts.php