مقاله : نشانگر پایان جدول

Iauksh
سلام
من کدی می خواهم که با آن متوجه بشوم که به انتهای جدول رسیدم


متشکرم

Iauksh
از توابع زیر برای بدست آوردن تعداد رکورد ها استفاده کنید


mysql_num_rows
Get number of rows in result (PHP 3, PHP 4 )
int mysql_num_rows ( resource result )

mysql_affected_rows
Get number of affected rows in previous MySQL operation (PHP 3, PHP 4 )
int mysql_affected_rows ( [resource link_identifier ] )

...


با استفاده از توابع زیر جواب های بدست آمده از پرس و جو را در یک آرایه یا مجموعه ریخته و با استفاده از یک حلقه تا پایان آخرین رکورد آنها را خوانده و عمل مناسب را روی آنها انجام دهید


Fetch a result row as an associative array, a numeric array, or both. (PHP 3, PHP 4 )
array mysql_fetch_array ( resource result [, int result_type ] )


Fetch a result row as an object (PHP 3, PHP 4 )
object mysql_fetch_object ( resource result )

...............

ٍمثال:


<?php
mysql_connect("hostname", "user", "password");
mysql_select_db("mydb");
$result = mysql_query("select * from mytable");
while ($row = mysql_fetch_object($result)) {
echo $row->user_id;
echo $row->fullname;
}
mysql_free_result($result);
?>به این وسیله می توانید رکورد ها را تک تک خوانده و عمل مناسب را روی آنها انجام دهید ولی اگر من منظور شما را اشتباه متوجه شدم بگویید تا یک کد کامل برایتان بگذارم :oops: