مقاله : فرستادن میل

Iauksh
سلام

کد ارسال میل از طریق php را شما دارید؟

Iauksh
در php معمول ترین شکل ارسال میل از طریق تابع mailاست اما توابع جانبی بسیار زیادی نیز برای این کار وجود دارد


<?php
mail("nobody@example.com", "the subject", $message,
"From: webmaster@{$_SERVER['SERVER_NAME']}\r\n"
."Reply-To: webmaster@{$_SERVER['SERVER_NAME']}\r\n"
."X-Mailer: PHP/" . phpversion());
?>

عمان طور که گفتم مرجع کامل را میتوانید از php.netیه صورت یک فایل chmدانلود کنید که به تمام سئوالات شما با مثال های متعدد پاسخ میدهد :oمثال:
<?php
/* recipients */
$to = "houtan@example.com" . ", " ; // note the comma
$to .= "houtan@example.com";

/* subject */
$subject = "Birthday Reminders for september";

/* message */
$message = '
<html>
<head>
<title>Birthday Reminders for septembert</title>
</head>
<body>
<p>Here are the birthdays upcoming in septembert!</p>
<table>
<tr>
<th>Person</th><th>Day</th><th>Month</th><th>Year</th>
</tr>
<tr>
<td>houtan</td><td>3rd</td><td>september</td><td>1984</td>
</tr>
<tr>
<td>ali</td><td>17th</td><td>september</td><td>1980</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
';

/* To send HTML mail, you can set the Content-type header. */
$headers = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$headers .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";

/* additional headers */
$headers .= "To: ali <ali@example.com>, houtan <houtan@example.com>\r\n";
$headers .= "From: Birthday Reminder <birthday@example.com>\r\n";
$headers .= "Cc: birthdayarchive@example.com\r\n";
$headers .= "Bcc: birthdaycheck@example.com\r\n";

/* and now mail it */
mail($to, $subject, $message, $headers);
?>

Iauksh
سلام

من از این کد استفاده کردم ولی این پیغام را به من می دهد:


Warning: mail(): SMTP server response: 550 5.7.1 Unable to relay for kelly@example.com in D:\Programs\Virtual\Image-Carpets\mail.php on line 43

Iauksh
عزیزم شما اول باید موتور ارسال ایمیل روی سرورت نصب شده باشه :D
بهترین حالت اینه که اگر میخوای تمرین کنی از یک سرور مجانی استفاده کنی ویا اگر یک سرور اجاره کردی با آپلود کردن فایل هات روی اون میتونی از این سرویس استفاده کنی
البته میتونی روی سیستم خودت هم یک موتور ارسال ایمیل نصب کنی :o

Iauksh
از کجا میشه موتور ارسال ایمیل نصب کرد
:oops:

Iauksh