مقاله : شمارش تعداد رکوردها

Iauksh
سلام

من یک کدی می خواهم که تعداد رکوردهای یک جدول را بدهد با استفاده از php


خیلی متشکرم

Iauksh
از توابع زیر استفاده کنید


mysql_num_rows()
mysql_affected_rows().

Example:
<?php

$link = mysql_connect("localhost", "mysql_user", "mysql_password");
mysql_select_db("database", $link);

$result = mysql_query("SELECT * FROM table1", $link);
$num_rows = mysql_num_rows($result);

echo "$num_rows Rows\n";

?>

Iauksh
سلام
خیلی متشکرم