مقاله : isset()

Iauksh
سلام من با تابع isset() یک مشکل داشتم یعنی وقتی که کقادیر من پست میشود این تابع همیشه false را بر میگرداند :shock:form:
<form action="userslogin.php" method="get" name="form1" target="_blank">
<p>
<input name="username" type="text" value="Username">
<input name="password" type="password" value="Password">
<br>
<input name="imageField" type="image" src="images/submit.gif" width="30" height="30" border="0">
</p>

<p>& </p>
</form>


PHP file:

<?PHP
if(isset($username)&& empty($username)==false && isset($password) && empty($password)==false){
echo "ok";
}
else{
die("Cannot read username or password");
}

?>
نمیدانم موتور php من مشکل دارد یا مشکل از کد است :?:

Iauksh
در ضمن آیا این کد من اشتباهی دارد(در قسمت query$) :wink:

<?PHP
echo "
<form action='userslogin.php' method='get' name='form1'><p>
<input name='username' type='text'>
<input name='password' type='password'>
<br>
<input type='submit'>
</p>

<p>& </p>
</form>";
$conn=mysql_connect("localhost","root","triadpass") or die("Canot Connect To Database");
$db=mysql_select_db("database") or die("Cannot select db");
$query = "Select * from users where username='admin'";
$result=mysql_query($query) or die("Error on query");
$num_rows = mysql_num_rows($result) or die("error 2");
echo $num_rows;

?>

Iauksh
isset($_post[your variable])
isset($_get[your variable])