مقاله : سورت داده ها

Iauksh
برای سورت داده های یک جدول اسکریپتی نیاز دارم که روزانه آنها را سر ساعت معین بر اساس فیلد مشخصی که تعیین کرده ایم سورت نماید.
:oops:

Iauksh

Iauksh
من از طریقASP.NET WebApplication ها به اسکیوئل متصل شده و کارهایم را انجام می دهم.
می خواستم که بدون نیاز به ارسال کوئری های خارج از محیط اسکوئل بانک را خودبه خود و با تریگر ها یا spها سورت و آپدیت روزانه بکنم...

Iauksh

Iauksh

Iauksh