مقاله : اتصال به عکس

Iauksh
مراحل اتصال عکس به فیلدی از نوع ایمیج چیست؟
فیلدی با نوع ایمیج در جدولی تعریف شده اکنون برای اتصال عکسه دقیقا چکار باید بکنم؟

Iauksh
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[FK_tblSupplemental_tblPrimary]' ) and OBJECTPROPERTY(id, N'IsForeignKey') = 1)
ALTER TABLE [dbo].[tblSupplemental] DROP CONSTRAINT FK_tblSupplemental_tblPrimary
GO

if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N'[dbo].[tblPrimary]') and OBJECTPROPERTY(id, N'IsUserTable') = 1)
drop table [dbo].[tblPrimary]
GO

CREATE TABLE [dbo].[tblPrimary] (
[id] [int] NOT NULL ,
[un] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
[uf] [nvarchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL ,
[password] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL ,
[email] [char] (50) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NULL
) ON [PRIMARY]
GO


نحوه آدرس دهی چگونه است؟ :?:

Iauksh
نحوه آدرس دهی چگونه است؟

ن شوال شما را نفهمیدم. آدرس دهی چی؟

Iauksh
ظاهرا باید آدرس تصویر را در دیتا بیس ذخیره کرد.
منظورم این روشه و در هر صورت در این موضوع روال را عنایت کنید :oops: