مقاله : نحوه فرستادن پیغام از بانک به وبفرم

Iauksh
پیغامهایی که از بانک اسکیوئل به برنامه های Asp.Netداده می شود را چگونه میتوانم به کاربر نمایش دهم؟
در مثالی کاربران نباید کد اشتراک تکراری را وارد بانک کنند لذا در صورت تکراری بودن لازمست پیغام خطایی از بانک به برنامه فرستاده شود ؛حالا استورد پرویجر بهتر است یا تریگر و در ضمن رشته ای که به وبفرم فرستاده میشود چگونه باید دریافت شود(از طرف برنامه)؟
راهنمای شما اگر با کد باشد عالی است! :wink:

Iauksh

Iauksh

Iauksh
شما باید از شیء SQLException برای catch کردن خطاهای SQL Server استفاده کنید. مثال :
http://www.c-sharpcorner.com/vbnet/vbarticles/VBASPExHSSK.asp

Iauksh