مقاله : ایجاد کد کاربری یا تغییر کلمه عبور SQL server از داخل برنامه

Iauksh
سلام.
آیا میشه با کد برنامه دلفی پس از کانکت شدن به SQL server یک کد کاربری از داخل برنامه باز کرد یا پسورد خود رو تغییر داد ؟

Iauksh

Iauksh
این Stored proedure ها رو استفاده کنید

SP_Password
SP_AddUser
SP_AddLogin
SP_GrantUser

Iauksh
می تونی برای ایجاد یوزر و پسورد جدید با T-Sql از این کد استفاده کنی :


create login login_name with password='password_login';


و برای ویرایش ان :


ALTER USER userName
WITH [ ,...n ]
::=
NAME = newUserName
| DEFAULT_SCHEMA = schemaName
| LOGIN = loginName


و برای حذف ان :

USE DateBase_Name;
DROP USER login_name;
GO

Iauksh