مقاله : تغییر دادن زبان

Iauksh
سلام به همه
من یه سوال دارم اگر کسی میدونه لطفا منو راهنمایی کنه
چطوری میشه زبان یک text box رو داخل یک صفحه با یک script تغییر داد بدون نیاز به گرفتن alt+shift (مثل search همین سایت)
؟؟؟

Iauksh
<script>
function submitenter(myfield,e)
{
var key;
if (window.event)
key = window.event.keyCode;
else if (e)
key = e.which;
if (key>31)
if (key<128)
{
if (window.event)
window.event.keyCode=' !"#$%،گ)(×+و-./0123456789:ک,=.؟@ِذ}ىُىلآ÷ـ،/’د×؛َءٍف‘{ًْإ~جژچ^_پشذزیثب لاهتنمئدخحضقسفعرصطغظ<|>ّ'.charCodeAt(key-32);
else if (e)
e.which=' !"#$%،گ)(×+و-./0123456789:ک,=.؟@ِذ}ىُىلآ÷ـ،/’د×؛َءٍف‘{ًْإ~جژچ^_پشذزیثب لاهتنمئدخحضقسفعرصطغظ<|>ّ'.charCodeAt(key-32);

}
return true;
}

</script>

<input type="text" onkeypress="return submitenter(this,event)" name="Name" >

Iauksh