مقاله : آدرس سایت چگونه در VBS پیدا کنم؟

Iauksh
آدرس سایت چگونه در VBS پیدا کنم؟

آدرس سایت را VBS چگونه پیدا نمایم، و همینطور مشخصات سرور را با VBS

Iauksh
سلام
با استفاده از این دستور میتونی پیدا کنی

Request.ServerVariables[/code]