مقاله : شمارشگر بازدید کنندگان از سایت

Iauksh
با سلام
شمارشگر بازدید کننده از سایت با توجه به اینکه سایت توسط فرانت پیچ نوشته شده
با تشکر

Iauksh
سلام
کانتر خود فرانت پیج که فکر نکنم کار کنه
شما یا میتونی برنامش رو بنویسی مثلا با asp کار آسونیه یا این که از بعضی سایتها بگیری که خیلی هم زیاد هستن

Iauksh
راست می گه با ASP و Javascript میتونی این کارو بکنی
اگه با ASP می خوایی بگو تا کدشو بهت بدم اما اگه با جاوا می خوایی
یه سری به این سایت بزن
www.javascriptworld.com

Iauksh
با سلام
اگه سایتت از asp حمایت میکنه کد زیر رو بکار ببر

<%
dim objFSO
dim objTS
dim strfilename
dim intoldcount
int newcount
strfilename = server.mappath("counter.txt")

set objFSO = server.createobject("scripting.filesystemobject")
set objTS = objFSO.opentextfile(strfilename,1,true)

if not objTS.atendofstream then
intoldcount = objTS.readall
else intoldcount=0
end if
objTS = close
if isempty(session("totalcount")) then
intnewcount = intoldcount + 1
else intnewcount = intoldcount
end if
session("Totalcount") = intnewcount
set objTS = objFSO.createtextfile(strfilename,true)
objTS.write(intnewcount)
objTS = close
set objFSO=nothing
set objTS=nothing

%>
<html>
<body leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0">
<center>
<b><font color="#993300"><font face="Traffic">Visitor Number : :
<% For intWriteDigitLoopCount = Len(session("Totalcount")) to 1 steP -1

'Display the graphical hit count
Response.Write("<img src=""counter_images/")
Response.Write(Mid(session("Totalcount"), intWriteDigitLoopCount, 1) & ".gif""")
Response.Write("alt=""" & Mid(session("Totalcount"), intWriteDigitLoopCount, 1) & """>")
Next
%>
<br>
</font>
</font></b>
</center>
</body>
</html>

که فایل counter.txt تعداد بازدید کنندگان رو نگه میداره.
اگه میخوای اعداد به شکل گرافیکی باشه اعداد 0 تا 9 رو تو شاخه counter_images با پسوند gif ذخیره کن و اگه میخوای text باشه قسمت حلقه For رو بردارید.
موفق باشید.
[/code]

Iauksh

Iauksh

Iauksh
private int GetCounterValue()
{
StreamReader ctrFile;
FileStream ctrFileW;
StreamWriter sw;

string strPath = Server.MapPath( "myappcounter.txt");
string strCounterContents;
int nCounter;
if (File.Exists(strPath))
{
ctrFile = File.OpenText(strPath);
strCounterContents = ctrFile.ReadLine().ToString();

ctrFile.Close();
nCounter = Convert.ToInt32(strCounterContents);
}
else
nCounter = 0;

nCounter=nCounter+1;

ctrFileW = new FileStream(strPath, FileMode.OpenOrCreate,FileAccess.Write);
sw = new StreamWriter(ctrFileW);
sw.WriteLine(Convert.ToString(nCounter));
sw.Close();
ctrFileW.Close();

return nCounter;
}

Iauksh

Iauksh