مقاله : دسترسی به خصوصیات همه کنترلها

Iauksh
سلام.
چطور میشه تو asp.net به تمامی کنترل های موجود در صفحه دسترسی داشت ؟
مثلا من برای اینکه آی دی همه کنترل های بکار رفته رو توشن بدم از این روش استفاده مردم ولی جواب فقط Form1 بود !For i = 0 to Controls.Count -1
Response.write(Controls(i).ID & "<BR>" )
Next


ممنون.

Iauksh

Iauksh
ممنون.
اتفاقا این رو هم امتحان کردم ولی نتیجه فقط آی دی همون فرم اصلی بود :Dim ctrl As System.Web.UI.Control

For each ctrl in Controls
Response.write(ctrl.ID & "<BR>")
Next