مقاله : دریافت اطلاعات فرستاده شده از Client

Iauksh
:(
قطعه کد زیر را در نظر بگیرید(در متد PageLoad)


if (IsPostBack == false)
{
dataSet11.Clear();
sqlDataAdapter1.Fill(dataSet11.Telephon);
DataBind();
}
else
{
//بازیابی داده از dataset
//برای انجام عملیات بروز رسانی
}

سوال من اینست که ایا هنگام post back فرم یعنی در قسمت else کد اطلاعات dataset
از بین می روند یا نه؟
یا بهتر بگویم من می خواهم اطلاعات ارسالی (رکوردهای تغییر کرده)هنگام PostBack شدن را برای عملیات بروز رسانی در
جدولی بکار برم

Iauksh
شما برای دریافت اطلاعات کاربر در یک صفحه ی دیگر (نه در صفحه ی جاری که کاری ندارد) به صورت زیر می توانید عمل کنید.
یک متغیر سشن تعریف کنید و سپس آنرا در صفحه ی دیگر بخوانید و وارد جدوال کنید.
برای مثال در یک صفحه :


Session["my_var"]=ddddd;

در صفحه ی دیگر:

anyVar=Session["my_var"].ToString();