مقاله : جستجو در داده ها

Iauksh
if ( ! Page.IsPostBack ) // run 1 time
{
string strCon = ConfigurationSettings.AppSettings["ConnStr"];
SqlConnection sqlconnectionPubs = new SqlConnection(strCon);

SqlDataAdapter sqladaptertblPrimary = new
SqlDataAdapter("select * from tblPrimary ","tblPrimary");
DataSet datasetSignup=new DataSet();
sqladaptertblPrimary.Fill(datasetSignup,"tblPrimary");

DataGrid1.DataSource=datasetSignup.Tables["tblPrimary"].DefaultView;
DataGrid1.DataBind();
/*SqlConnection SqlConnectionPubs = new
SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=yaali;database=MDB");

SqlDataAdapter sqldataadapterTitles = new
SqlDataAdapter("select * from tblPrimary",SqlConnectionPubs);
DataSet dataSetTitles = new DataSet();
sqldataadapterTitles.Fill(dataSetTitles,"tblPrimary");

DataGrid1.DataSource=dataSetTitles.Tables["tblPrimary"].DefaultView;
DataGrid1.DataBind();*/
}
}

Format of the initialization string does not conform to specification starting at index 0.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.ArgumentException: Format of the initialization string does not conform to specification starting at index 0.

Iauksh

Iauksh
<appSettings>
<add key="ConnStr" value="server=Localhost;Connect Timeout=30;User ID=sa;Password=;database=MDB" />
</appSettings>

string strCon = ConfigurationSettings.AppSettings["ConnStr"];
SqlConnection sqlconnectionPubs = new SqlConnection(strCon);

Iauksh
ایرادی نمی بینم! اون تایم آوت را حذف کن و یکبار دیگر تست کن.
و یا از چیزی شبیه به این استفاده کن:

server=localhost ; uid=sa; pwd=sqlpass; database=ZarinDotNet

Iauksh
اطلاعات بیشتر در مورد کانکشن استرینگ دیگری که تعریف کرده اید:
http://www.codeproject.com/cs/database/sql_in_csharp.asp?print=true

Iauksh
با کمک دوست مشکلات فوق حل گردید اکنون با کد زیر میتوان عین کلمات تایپ شده را بدست آورد در صورتی که خواسته باشیم کلیه کلماتی که شامل کلمه و حروف تایپ شده از سوی کاربر را هم هست جستجو کرده و نمایش بدهد کد زیر چه تغییراتی باید بکند؟

string strCon = ConfigurationSettings.AppSettings["ConnStr"];
SqlConnection sqlconnectionPubs = new SqlConnection(strCon);
SqlConnection sc2=new SqlConnection("server=(local);uid=sa;pwd=;database=MDB");
//-------------------------------------------------------------------------
String str_SQL =
" select * from tblPrimary where id="+Convert.ToInt32(TextBox1.Text.Trim())+"and un='" + TextBox2.Text.Trim() +
"' and uf='"+TextBox3.Text.Trim() + "'";
//-------------------------------------------------------------------------
SqlCommand sqlcommandLogin = new SqlCommand(str_SQL, sc2);

sqlcommandLogin.Connection.Open();

SqlDataReader myReader = sqlcommandLogin.ExecuteReader();
//-------------------------------------------------------------------------
int i=0;
while(myReader.Read())
{
i++ ;
if (i>=1) break;
}
myReader.Close();

if (i>=1)
{
//lblErrorMessage.Text = "-";
//Session["user_id"]=TextBox1.Text;
SqlDataAdapter sad1 = new
SqlDataAdapter("SELECT id,un,uf,email FROM tblPrimary where id="+Convert.ToInt32(TextBox1.Text.Trim())+"and un='" + TextBox2.Text.Trim() +
"' and uf='"+TextBox3.Text.Trim() + "'",sc2);
//-------------------------------------------------------------------------
DataSet ds1 = new DataSet();
sad1.Fill(ds1,"tblPrimary");
//-------------------------------------------------------------------------
DataGrid1.Visible=true;
DataGrid1.DataSource=ds1.Tables["tblPrimary"].DefaultView;
DataGrid1.DataBind();
//-------------------------------------------------------------------------
myReader.Close();
sc2.Close();
}
else
lblErrorMessage.Text = "چنین رکوردی یافت نشد! ";
//DataGrid1.Visible=false;
myReader.Close();
sqlconnectionPubs.Close();
sc2.Close();

Iauksh
علاوه بر مورد فوق در کد زیر من تمام andها در کوئری را orکردم تا هر کدام از رکوردها را که یافت یا دوست داشت هم پیدا کند اما ایراد زیر را میگیرد:

Input string was not in a correct format.
Description: An unhandled exception occurred during the execution of the current web request. Please review the stack trace for more information about the error and where it originated in the code.

Exception Details: System.FormatException: Input string was not in a correct format.

Iauksh
باز هم Convert.ToInt32 را با string جمع زدی !

و در مورد پیدا کردن یک کلمه در بین یک جمله و از این صحبت ها :
http://www.uv.tietgen.dk/staff/mlha/PC/Prog/SQL/wild.html

Iauksh
در مورد or نمودن هم بفرمایید مشکلی هست؟
در ضمن اگر ممکن است یک سوال راجع به وجود کلمات کلیدی در کوئری های ساده در بخش اسکیوئل نوشته ام آنرا پاسخ دهید.
با تشکر فراوان :wink:

Iauksh

Iauksh
در سایتی برای جستجو به کاربر اعلام کرده بود که در صورت علاقه می تواند از کلمات کلیدی
استفاده کند حال ممکنه نمونه ای ارائه دهید؟
تشکر

Iauksh

Iauksh

Iauksh
فکر نمی کنم!
در تکست باکس هم کلمه ی کلیدی وارد کند به راحتی می توان آنرا در قالب یک کوئری در آورد.