مقاله : Com,.Net

Iauksh
پشتیبانی .net از اشیا Com چگونه است ؟
وظیفه RCW مخفف RunTime Callable Wrapper چیست؟

Iauksh
نحوه ی برخورد به صورت زیر است :


COM+ 2.0 is a totally original distributed components model which does not retain any inherited element from the COM/DCOM/COM+ lineup. To this end, COM+ 2.0 no longer uses the Windows Registry to register local or remote components: deployment of components in .NET will take you back to the good old days when installing a program meant copying files into a directory and uninstalling involved nothing more complicated than deleting the files.

ماخذ:
http://www.intranetjournal.com/articles/200101/id_01_31_01a.html

Iauksh
با توجه به قوانین سایت:
http://www.barnamenevis.org/forum/viewtopic.php?p=12029#12029

هر تاپیک جای فقط یک سوال است.
-----------------------

و اما در مورد Runtime Callable Wrapper بهتر است یک نگاهی به این مقاله بیاندازید:
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/cpguide/html/cpconruntimecallablewrapper.asp