مقاله : Creating controls dynamically

Iauksh
سلام.
فرض کنید یه وب کنترل ساختیم که قراره حاوی دو تا پنل باشه...
چه طور میشه این کار رو انجام داد ؟ من از سعی کردم از این دو روش استفاده کنم ولی جواب نداد :Me.Controls.Add(MyNewPanel)
MyBase.Controls.Add(MyNewPanel)

ممنون.

Iauksh
فکر کنم خوندن کامل این فصل مشکل شما را حل کند:
http://www.oreilly.com/catalog/progaspdotnet/chapter/ch14.html

Iauksh
سلام.
فصل بسیار جالبی بود ولی مشکل من هنوز پا بر جاست !
ببینید من میخوام یه custom control ایجاد کنم که از کلاس Panel مشتق شده.
تا اینجا مشکلی نیست :Public Class MyClass
Inherits System.Web.UI.WebControls.Panel


ولی من میخوام یه سری کنترل های دیگه رو هم به اون اضافه کنم (به پنل) :Public btn1 As New Button

Protected Overrides Sub CreateChildControsl()
Controls.Add(btn1)

End Sub


ولی با این کار هیچ اتفاقی نمی افته !

Iauksh
این را اضافه کردی یا نه؟


protected override void Render(HtmlTextWriter output)
{
EnsureChildControls();
// Render the control.
base.Render(output);
}