مقاله : بچه ها OpenFileDialog بر روی Asp.net

Iauksh

Iauksh
http://www.freeaspupload.net/

این تنها موردی است که در بین ASP و ASP.NET مشترک است و ASP.NET برای آن کنترل وب ارائه نداده است.

Iauksh
با سلام خدمت مدیر بخش من برنامه ها را DownLoad کردم ایا می توانم انها را در Asp.net استفاده کنم اگر زحمتی نیست روش صدا کردن و گرفتن ادرس را مثال بزنید.
اگر می شود در زبان C# اگر نه در همان زبان VB.net

Iauksh
با سلام
با اجازه مدیر بخش :wink:
ببین این کدها چطوریه

<%@ Page Language="vb" %>
<HTML>
<HEAD>
<title>Uploading File...</title>
<script runat="server">

sub page_load(s as object,e as EventArgs)
If Not (MyInputFile.PostedFile Is Nothing) Then

Response.write(MyInputFile.value )
End If
end sub

</script>
</HEAD>
<body>

<form id="Form1" method="post" enctype="multipart/form-data">
<input id="MyInputFile" type="file" name="MyInputFile" runat="server"> <input id="Submit1" type="submit" value="Submit" name="Submit1">
</form>
</body>
</HTML>

Iauksh
این هم یک مثال ASP.NET برای دوست قدیمی :wink: :
http://www.ondotnet.com/pub/a/dotnet/2002/04/01/asp.html

http://www.ondotnet.com/dotnet/2002/04/01/graphics/Figure1.jpg