مقاله : SESSION.ABANDON

Iauksh
وقتی دستور زیر را در asp می نویسم چه اتفاقی خواهد افتاد ؟
SESSION.ABANDON
ایا کاربر صفحه دیگر نمی بیند

-------------
http://www.barnamenevis.org/forum/viewtopic.php?p=12029#12029

Iauksh