مقاله :آموزش: آموزش کد های کاربردی ASP.net

Iauksh
سلام به همه دوستان :لبخندساده:
با اجازه از دوستان پیشکسوت , حرفه ای و سابقه دار در این تالار می خوام با ایجاد این تاپیک
با گذاشتن کد هایی که از سر تجربه حاصل شده و با همکاری دوستان کمک کوچکی به خانواده ASP.NET بکنم .

هدف:
رفع مشکل کدی دوستان ( تاکید می کنم فقط مشکل کدی) . مطرح نکردن مشکلاتی از قبیل راهنمایی , مشورت , ....

روند کار:
1:اگه نیاز به کدی دارید لطفا بضورت پیام خصوصی به من اطلاع بدبد که پست شلوغ نشه
2:سعی می کنم هر روز کدی جدید رو در این تاپیک قرار بدم

از مشارکت دوستان دیگر استقبال کرده :چشمک:
__________________________________________________ ______________________

آموزش ها:

پست شماره 2: چگونگی تغییر رنگ TextBox هنگام رخ دادن Validation
پست شماره 3: افکت گذاری روی UpdatePanel
پست شماره 4: ذخیره هر نوع فایل در بانک اطلاعاتی
پست شماره 5: اسکریپت محاسبه نظرات کاربران در سایت
پست شماره 6: گرفتن محتویات Input Text از طریق Behind Code
پست شماره 7: نمایش محتویات ستونی از GridView که مخفی شده است ((invisbile
پست شماره 8: استفاده از تاریخ یه فرمت های مختلف
پست شماره 9: گرفتن اطلاعات از Gridview,Datalist ,.. بعد از کلیک
پست شماره 10:کارکردن با کنترل ValidatorCallout
پست شماره 11:پیدا کردن کنترل در DetailsView ,Gridview, Datalist و ....
پست شماره 12:Gradient BGColor بدون استفاده از عکس
پست شماره 13: (فیلم آموزشی) TreeView با استفاده از XML
پست شماره 14:استفاده از CheckBox در کنترل های Data
پست شماره :15فرستادن مقادیر از GridView و همزمان از کنترل های دیگر
پست شماره 16:Download هر نوع فایل (دانلود واقعی)(باز شدن )Save Dialog
پست شماره 17:تغییر Config کنترل FCKEditor]
پست شماره 18:غیر فعال کردن Item از GridView
پست شماره 19:استفاده از UrlRewriting
پست شماره 20:استفاده هم زمان از تابع Confirm و RequiredFieldValidator
پست شماره 21:اضافه کردن متن و عکس به Button
پست شماره 22:مخفی کردن Input Text به دوروش
پست شماره 23:مشکل قبل از Restore
پست شماره 24:Bind کردن کنترل هایی مثل GridView و DropDownList با آرایه , لیست و ...
پست شماره 25:پر کردن Gridview با شرط
پست شماره 26:TreeView با قابلیت داشتن RadioButton
پست شماره 27:تغییر محتویات کنترل های Datalist قبل از نمایش
پست شماره 28:انداختن عکسی روی عکس دیگر
پست شماره 30:رفع مشکل بهم ریختگی Menu در مرورگرNEW chrome

Iauksh
چگونگی تغییر رنگ TextBox هنگام رخ دادن Validation
__________________________________________________ _______________________

با سلام

برای انجام این کار نمی توان از کنترل ReqireFieldValidation استفاده کرد
اضافه کردن کد های زیر در Editor Html :

ControlToValidate="TextBox1" ClientValidationFunction="ValidateTextBox"
OnServerValidate="CustomValidator1_ServerValidate"
ValidateEmptyText="True">


اضافه کردن Behind COde :

Protected Sub CustomValidator1_ServerValidate(ByVal source As Object, ByVal args As System.Web.UI.WebControls.ServerValidateEventArgs) Handles CustomValidator1.ServerValidate

Dim is_valid As Boolean = TextBox1.Text <> ""
TextBox1.BackColor = If(is_valid, Color.White, Color.Red)
args.IsValid = is_valid

End Sub____
منبع (http://stackoverflow.com/questions/196859/change-text-box-color-using-required-field-validator-no-extender-controls-please)

فایل برنامه هم قرار دادم
موفق باشید :چشمک:

Iauksh
افکت گذاری روی UpdatePanel
__________________________________________________ _______

سلام
می خوام روشی یاد بدم که موقع انجام کار در UpdatePanel کاربر تغییر فوری UpdatePanel را احساس نکنه

این کار توسط UpdatePanelAnimation از ابزار های AjaxTooltik انجام میشه
می تونید از اینجا (http://www.ASP.NET/ajaxlibrary/download.ashx)دانلود کنید

1: اضافه کردن UpdatePanelAnimation ,UpdatePanel , Scriptmanager
2: اضافه کردن Button و Label به UpdatePanel
3: ست کردن خاصیت

TargetControlID="updatepanel1"(با این کار خود به خود UpdatePanelAnimation ناپدید می شود)
4:اضافه کردن کد های زیر به UpdatePanelAnimation/>


/>

اضافه کردن کد زیر در button :

Label1.Text="OK?"نکته : به علت زیاد بودن حجم DLL مذبور : AjaxTooltikControl خودتان بعد از دانلود آن را در پوشه Bin قرار دهید

Iauksh
ذخیره هر نوع فایل در بانک اطلاعاتی
__________________________________________________ ______________

با سلام :لبخندساده:
چند وقتی بود تاپیکی با عنوان ذخبره و بازیابی فایل در خود بنکم اطلاعاتی می دیدیم
تصمیم گرفتم در این تاپیک در این مورد صحبت کنم

معایب این کار:
1: اشغال شدن حجم بانک
2:پیمایش سخت
3:کد نویسی سخت و پیچیده

مزایا این کار:
1:امنیت
2: Clean بودن فضا

نکته: حتما روش های دیگری غیر از روش حاضر وجود خواهد داشت

نکته:بانک این مثال SQL Server 2000 می باشد

نکته: در این روش از ContentType های فایل استفاده می شود.فرضا ContetnType های تصویر بصورت زیر است:


<% Response.ContentType = "image/GIF" %>
<% Response.ContentType = "image/JPEG" %>
<% Response.ContentType = "image/JPEG" %>

مثلا برای PDF ها :

<% Response.ContentType = "Application/pdf" %>


من در این مثلا فرض کردم تمام فایل آپلود شده از نوع تصویر هستند شما بر حسب نیاز خودتون می توند ConentType تغییر بدید
نکته: برای انعطاف بیشتر می تونید فلیدی داشته باشد و نوع فایل توش قرار بدید و موقع خوندن اونو بررسی کنید و بر حسب اون فایل فراخوانی کنید :چشمک:

اسکریپت جدول:


CREATE TABLE [dbo].[tFile] (
[ID] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[File] [image] NULL
) ON [PRIMARY] TEXTIMAGE_ON [PRIMARY]
GO


برای درج داریم:

If FileUpload1.HasFile Then
Using myConnection As New SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=test;Integrated Security=True")
Const SQL As String = "insert into tFile([file]) values (@file)"
Dim myCommand As New SqlCommand(SQL, myConnection)
Dim imageBytes(FileUpload1.PostedFile.InputStream.Leng th) As Byte
FileUpload1.PostedFile.InputStream.Read(imageBytes , 0, imageBytes.Length)
myCommand.Parameters.AddWithValue("@file", imageBytes)
myConnection.Open()
myCommand.ExecuteNonQuery()
myConnection.Close()
End Using


برای فراخوانی داریم:

Using myConnection As New SqlConnection("Data Source=.;Initial Catalog=test;Integrated Security=True")

Const SQL As String = "SELECT [file] FROM [tfile] WHERE [id] = 4"
Dim myCommand As New SqlCommand(SQL, myConnection)
myConnection.Open()
Dim myReader As SqlDataReader = myCommand.ExecuteReader
If myReader.Read Then
Response.ContentType = "image/jpg"
Response.BinaryWrite(myReader("file"))
End If

myReader.Close()
myConnection.Close()
End Using

فایل پروژه ضمیمه شده است

Iauksh
اسکریپت محاسبه نظرات کاربران در سایت
__________________________________________________ _________________________

سلام به همه
با اینکه استقبال خاصی نمیشه ولی همچنان ادامه می دهیم :لبخندساده:
حتما دوستان این مطالب بلدم - انشاالله :افسرده:

خوب امروز می خوام در مورد محاسبه درصد ( حالا تو این مثال خاص Rating مطرح شده و منظور روند کاره) صحبت کنم و براتون یک StoreProcedure ساده و کاربردی از محاسبه درصد نظر خواهی افراد بزارم

فرمولش که دیگه همه می دومنن :لبخند:

(هر مقدار مشخص / تعداد کل ) × 100اسکریپ ساخت جدول:


CREATE TABLE [dbo].[Tbl_GoodsRating] (
[ID] [bigint] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[Rate] [int] NULL
) ON [PRIMARY]
GO

نکته: در این مثال فرض بر این است که فقط یک کالا داریم و فقط در مورد آن نظر خواهی می کنیم
شما می توانید آنرا گسترش دهید

اسکریپت اصلی:

declare @Count_Rate bigint
declare @R1 bigint; declare @R2 bigint ; declare @R3 bigint ; declare @R4 bigint ; declare @R5 bigint
SET @Count_rate = (select count(*) from tbl_goodsrating where id_goods=2)
SET @R1 = (select count(*) from tbl_goodsrating and [RATE]=1)
SET @R2 = (select count(*) from tbl_goodsrating and [RATE]=2)
SET @R3 = (select count(*) from tbl_goodsrating and [RATE]=3)
SET @R4 = (select count(*) from tbl_goodsrating and [RATE]=4)
SET @R5 = (select count(*) from tbl_goodsrating and [RATE]=5)
select
Left(cast(round((@R1*1.0/@Count_Rate)*100,1) as varchar),4) as 'Rate1',
Left(cast(round((@R2*1.0/@Count_Rate)*100,1) as varchar),4) as 'Rate2',
Left(cast(round((@R3*1.0/@Count_Rate)*100,1) as varchar),4) as 'Rate3',
Left(cast(round((@R4*1.0/@Count_Rate)*100,1) as varchar),4) as 'Rate4',
Left(cast(round((@R5*1.0/@Count_Rate)*100,1) as varchar),4) as 'Rate5'

Iauksh
گرفتن محتویات Input Text از طریق Behind Code

به در خواست کاربر: mahdyeh (http://www.barnamenevis.org/forum/member.php?u=32822)
__________________________________________________ _______________

با سلام
در این پست می خوام محتویات کنترل HTML Input Text از طریق کدنویسی بدست بیارم:

HTML CODE:
BEHIND CODE:

Response.Write(Request.Form["Text1"]);

Iauksh
نمایش محتویات ستونی از GridView که مخفی شده است (invisbile)
__________________________________________________ ________

سلام
فرض کنیم شما یکی از ستون های Gridview مخفی کردید حالا می خوان اون Cell نشون بدبد
چون مخفیه نمی تونید از دستور زیر استفاده کنید


lbl.text=DG.row(index).cells(2).text
نکته: فرض میکنیم ستون شماره 2 مخفی شده است

1.ابتدا اون ستون را به TemplateControl تبدیل می کنید
2:سپس با کد زیر اونو می خونیم :لبخند::

lblShow.Text = CType(DG.Rows(e.NewSelectedIndex).FindControl("lblnews"), Label).Text

Iauksh
استفاده از تاریخ به فرمت های مختلف
__________________________________________________ _____________

با سلام
می دونم ممکنه موضوع تکراری انتخاب کرده باشم ولی امیدوارم به درده کسی بخوره .
فرمت های که این کلاس خروجی میده بصورت زیره:
__
من کلا قصد دارم کد های جدید و نا شناخته بزارم :لبخند: ولی اگه دوستان بخوان منم از این نمونه ها ناچارم بزارم براساس قانون پستم :گیج: دیگه شرمنه خیلی خیلی تکراریه :افسرده::خجالت::خجالت:


دو شنبه 26 مرداد 1388با کد:

'TextBox1.Text = ShamsiDate.Miladi2Shamsi(Now, ShamsiDate.ShowType.LongDate)
1388/5/26با کد:

TextBox1.Text = ShamsiDate.Miladi2Shamsi(Now, ShamsiDate.ShowType.ShortDate)

'جمعهو

'فروردین

::::::: در ادامه دوستم imanasp (http://barnamenevis.org/forum/member.php?u=67000) درخواستی داشتن منوط به اینکه چیکار کنم اعداد فارسی بشه؟
2 تا راه داره اول اینکه اعداد فارسی در بانک بریزیم و راه دوم اینکه اعداد لاتین در بانک بریزیم ولی موقع خوندن فارسیش کنیم که من راه دوم پیشنهاد می کنم !! به دلایلــــی
برای این کار بعد از خواندن عدد تاریخ باید با استفاده از متد زیر اونو به فارسی تبدیل کنید


private string ConvertNumLa2Fa(string num)
{
string result = string.Empty;
foreach (char c in num.ToCharArray())
{
switch (c)
{
case '0' :
result += "٠";
break;
case '1':
result += "١";
break;
case '2':
result += "٢";
break;
case '3':
result += "٣";
break;
case '4':
result += "٤";
break;
case '5':
result += "٥";
break;
case '6':
result += "٦";
break;
case '7':
result += "٧";
break;
case '8':
result += "٨";
break;
case '9':
result += "٩";
break;
default:
result += c;
break;

}
}
return result;
}

Iauksh
گرفتن اطلاعات از Gridview,Datalist ,.. بعد از کلیک
__________________________________________________ ______________
با سلام
این بحث در انواع تاپیکا مطرح شد ولی من می خوام با یک مثال اونو کامل توضیح بدم
امیدوارم بدرتون بخوره

نکته : این روش تمام کنترل های سربرگ DATA را شامل می شود ولی من یا GridView تست می کنم

1:ایجاد Gridview
2:وصل کردن به بانک ( هر روشی شد فقط اگه از ابتدا با SqlDataSource برید جلو بهتره )
3:اضافه کردن یک کنترل به Gridview حالا مثلا ImageButtom
4:تبدیل ImageButton به Template

CommandArgument='<% #Eval("ID","{0}") %>'
imageUrl="~/Content/Images/edit.gif"
OnCommand="Edit_Goods" />
نکات:
برای اینکه بتوانیم اطلاعات هر رکورد را بدست بایوریم نیاز به Field کلیدی داریم که در اینجا ID این کار را برای ما انجام می دهد
تعاریف:
CommandArgument : پاس دهنده ی فیلد کلیدی ID هر رکورد بعد از کلیک
OnCommand : پروسجری که در Behind Code نوشه می شود

4:نوشتن کد در Behind Code:


Public Sub Edit_Goods(ByVal sender As Object, ByVal e As CommandEventArgs)
response.write(e.CommandArgument))
End Sub
شما با بررسی ID میتونید تغییرات لازم بدی

Iauksh
کارکردن با کنترل ValidatorCallout
(از سری کنترل های Tooltik برای validation در Updatepanel
(
به در خواست دوستم samira3 (http://www.barnamenevis.org/forum/member.php?u=36008)

خداشاهده اصلا وقت نیست شرمنده دیر شد :خجالت:
__________________________________________________ ______________________________

سلام
ما از کنترل RequireFieldValidator داخل UpdatePanel نمی تونیم استفاده کنیم راهش عملیات زیره: :لبخند:

0:اضافه کردن ScriptManager
1:اضافه کردن UpdatePanel
2:اضاقه کردن TextBox (داخل UpdatePanel)
3:اضافه کردن کنترل RequireFieldValidator (داخل UpdatePanel)
4:اضافه کردن ValidatorCallout (داخل UpdatePanel)

روند کار:
TExtbox ما طبق معمول به کنترل RequireFieldValidator وصل می شود :

ControlToValidate="TextBox1"

کنترل RequireFieldValidator به ValidatorCallout وصل می شود:


TargetControlID="RequiredFieldValidator1"

نکته:کنترل ValidatorCallout ناپدید میشه

ست کردن خاصیت Animation کنترل ValidatorCallout:

Iauksh
از دوستان خواهش کردم که لطفا پست خراب نکنند !! :افسرده:
__________________________________________________ ___________________
پیدا کردن کنترل در DetailsView ,Gridview, Datalist و ....
__________________________________________________ ___________________

با سلام

طرز کار»

1:Bind کردن هر کدام از کترل های بالا به بانک

2:هر کدام از فیلد هایی را که میخواهید مقدار آن را بدست بیاورید را باید Convert this field into a TemplateField کنید و برای آن اسمی را قرار دهید ( در ID )

مانند کد زیر:

DataKeyNames="ID" DataSourceID="SqlDataSource1" Height="50px" Width="125px">
SortExpression="Detail_lid" />
حالل با استفاده از کد زیر می توانیم مقدار lblID که Template کردیم را بدست آوریم :

Protected Sub Button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Response.Write(CType(DetailsView1.FindControl("lblID"), Label).Text)
End Sub

Iauksh
Gradient BGColor بدون استفاده از عکس

دوست خوبم raika17meta (http://www.barnamenevis.org/forum/member.php?u=39813) عنوان پستشو گذاشته بود (بک گراند دورنگ) :لبخند: نمی دونم عنوان درستی یا نه در هز صورت امید وارم بدرتتون بخوره ...

__________________________________________________ __________________________________________

این کدی که براتون گذاشتم داخل صفحه باعث میشه رنگ از یک رنگی مثل مشکی شروع بشه و کم کم به سفید برسه که بهش می گن : Gradient
البته این کارو با یک عکس باریکم میشه انجام داد و خوب شرایط خاص خودشو می طلبه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ویرایش:

1: دوست من blackcats (http://barnamenevis.org/forum/member.php?u=77711) اول ا تشکر می کنم بابته پستت ولی خواهش کردم که اگه نکته ای , یا آورری , ایرادی , در خواستی و ... وجود داره و مایل به مطرح کردنش هستید با پیام بهم اطلاع بدبد ممنون میشم :اشتباه:

2:دوست دیگه من جناب آقای ali_shmki (http://barnamenevis.org/forum/member.php?u=80777) در تاپیک
http://barnamenevis.org/forum/showthread.php?p=1083495#post1083495
و در شماره پست 12
باید دقت کنند که کار نشد نداره مطمئنا اگه من ناقص بلد بودم یا بلد نبودم این پست ایجاد نمی کردم

کد Gradient در تمام مرورگر ها قابل اجراست
و بر خلاف گفته ی این دوستم

البته از css3 هم ميتونيد استفاده كنيد كه فعلا cross-browser نيست و همه مرورگر ها ساپورت نميكنند.اما به درخواست دوستان من پستمو کامل می کنم : :لبخندساده:

برای مرورگر IE داریم:


Filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.gradient (GradientType=1, startColorstr=C#‎‎0ff3300, endColorstr=#ff000000); COLOR: green; HEIGHT: 120pxبرای مرورگر FireFox ورژن بالای 3.6 داریم:background: -moz-linear-gradient(left, #efefef, #FFF);
برای مرورگر Chrome وSafari داریم :


background: -webkit-gradient(linear, left top, left bottom, from(#EFEFEF), to(#FFF));فکر نکنم دیگه مرورگره حرفه ای دیگه هم وجود داشته باشه !! :لبخند: تا همین جا کافیه !! یا علی

Iauksh
TreeView با استفاده از XML
__________________________________________________ _____________________________

سلام به همه برنامه نویسان عزیز :لبخند:

امروز براتون آموزش تصویری از راه اندازی TreeView با XML درست کردم و براتون می زارم
امیدوارم ازش استفاده کنید
در آموزش های بعدی سعی می کنم طرقیه وصل شدن TreeView و خواندن از بانک اطلاعاتی براتون بزارم البته استقبال خوب و دوستان نیاز داشتن !!

Source برنامه هم ضمینه کردم.


لینک دانلود فیلم:
http://www.eghbaldar.com/files/TreeView_with_XML.rar

Iauksh
استفاده از CheckBox در کنترل های Data
_______________________________________________
به در خواست nasim

سلام
امیدوارم بکارتون بیاد.

اسکریپت جدول:


CREATE TABLE [dbo].[t] (
[id] [int] IDENTITY (1, 1) NOT NULL ,
[name] [varchar] (50) COLLATE Albanian_CI_AI NULL ,
[shsh] [varchar] (50) COLLATE Albanian_CI_AI NULL ,
[address] [varchar] (50) COLLATE Albanian_CI_AI NULL
)

Iauksh
فرستادن مقادیر از GridView و همزمان از کنترل های دیگر
__________________________________________________ _________________
به درخواست دوستم sajjad1365 (http://barnamenevis.org/forum/member.php?u=34316)

کار سخت پیچیده ای نیست تقریبا همون کاری که در پست شماره 9 انجام دادیم

گرفتن مقدار از GridviewID="LinkButton1"
OnCommand="Send"
CommandArgument='<%# Eval("name","{0}")%>'
runat="server">Eghbalar
گرفتن مقدار و فرستادن آن به جایی دیگر:

Sub Send(ByVal sender As Object, ByVal e As CommandEventArgs)
Response.Redirect("Default.aspx?Vlaue1=" + TextBox1.Text + "&Value2=" + e.CommandArgument)
End Sub

Iauksh
Download هر نوع فایل (دانلود واقعی)
(باز شدن Save Dialog)
__________________________________________________ _________________

سلام به همه

منظورم از دانلود واقعی چیه:

در بیشتر حالات ما برای آنکه فایلی را دانلود کنیم از دستور زیر استفاده می کنیم


Response.redirect("FilePath")
در واقع قصد پرش به آن فایل را داریم که برای بعضی از فایل ها Save Dialog باز می شود مثل فایل های Zip َشده و برا یبعضی از فایل ها هم Page را مستقیم باز می کندمثل فایل های عکسی.
که درستش حالتی است که برای هر نوع فایلی Save Dialog ّباز شود

خوب از دستور زیر استفاده کنیم:

if targetFile.exists Then

Response.Clear
Response.AddHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=" + targetFile.Name)
Response.AddHeader("Content-Length", targetFile.Length.ToString)
Response.ContentType = "application/octet-stream"
Response.WriteFile(targetFile.FullName)

End If

Iauksh
تغییر Config کنترل FCKEditor
__________________________________________________ _____________________________

با سلام

برای انجام تغییراتی بنیادی روی این کنترل مانند:
1: تغییر راست به چپ کردن
2:تغییر زبان پیش فرض
3:اضافه کردن Toolbar
4: کم و زیاد کردن Button ها
و .....
باید فایل fckConfig.js را تغییر دهیم :

بعنوان مثال:
برای تغییر راست چین و چپ چین:

FCKConfig.ContentLangDirection = 'rtl' ;
برای تغییر زبان پیش فرض:

FCKConfig.DefaultLanguage= 'fa' ;
برای اضافه کردن Toolbar:

FCKConfig.ToolbarSets["Short"] = [
['Cut','Copy','Paste'],
['Undo','Redo'],
'/',
['Bold','Italic','Underline','StrikeThrough'],
['Link','Unlink','Anchor'],
['Image'],
'/',
['FontName','FontSize'],
['TextColor','BGColor'],
] ;
برای کم و زیاد کردن Button های اجرایی:

FCKConfig.ToolbarSets["Default"] = [
['Source','-','Save'],
['Cut','Copy','Paste','Print'],

] ;

Iauksh
غیر فعال کردن Item از GridView
در شرایطی خاص مثل حذف و ...
__________________________________________________ __________________
سوال دوستم karim orooji (http://www.barnamenevis.org/forum/member.php?u=91577)
با سلام
باید بگم سواله خیلی قشنگی بود - من که حال کردم
متن کامل سوال در پست زیر موجود است:
http://www.barnamenevis.org/forum/showthread.php?t=245473

ولی خلاصه ای از اون:

میخوام رو اون کنترول داشته باشم که زمانی که تعداد سطرهای گرید به 1 رسید اون
دکمه حذف بیاد خاموش بشه و اجازه پاک کردن فیلد رو نده

برای این کار باید روال RowCreated استفاده بشه فقط یک نکته:

چون این روال از ابتدا شروع به ساخت سطر ها میکنه نمیشه شرطی مانند زیر

If gridview1.rows.count.....
را براش اجرا کرد
بلکه شرط قبلا باید تایید شده باشه که دیگه اون با صلیقه شما ....
من از مقدار بولی استفاده کردم.

Dim b As Boolean = True

Protected Sub DG_RowCreated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Web.UI.WebControls.GridViewRowEventArgs) Handles DG.RowCreated

If b Then
If e.Row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
e.Row.Cells(3).Enabled = False
End If
End If
End Sub

Iauksh
استفاده از UrlRewriting
دستکاری و بازنویسی URL
__________________________________________________ ____________________________

سلام به همه ی دوستان

کار با این متد در ASP.NET کاره سخته !!

در کنار UrlRewriting متد UrlMapping قرار داره که کاربردی مشابه داره !!

من براتون یه سری مثال با یه مقاله خوب گذاشتم :لبخندساده:
امیدوارم ازش استفاده کنید !!

و اگه کسی مثالی تهیه کرده برام بفرسته که با نام خودش تو این بخش بزارم

برای دیدن مقاله اینجا (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms972974.aspx)کلیک کنید.

Iauksh
استفاده هم زمان از تابع Confirm و RequiredFieldValidator
__________________________________________________ ___________________

سلام دوباره در یک روز :لبخند:

به یک نکته ی جالبی بر خوردم که گفتم به شماهاهم بگم
از تابع Confirm و کنترل RequireFieldValidator هم زمان بصورت معمولی نمیشه استفاده کرد چون به محض فعال شدن Button تابع Confirm اجرا میشه و اجازه خودنمایی یه کنترل RequireFieldValidator نمیده

راه حل: باید تابع Confirm را بصورت زیر تغییر بدید:


OnClientClick = "if (!confirm('پیغام شما')) return false;"

Iauksh
اضافه کردن متن و عکس به Button
__________________________________________________ ____________________________

سلام
سوال دوستم niloo17 (http://barnamenevis.org/forum/member.php?u=94519)

سوال:

سلام دوستان
چه جوری می تونم به image button متن اضافه کنم .(نمی خوام متن را با عکس ذخیره کنم )
ممنون از راهنماییتون

بهتره بجای ImageButton از خود Button بصورت زیر استفاده کنید:style="background-image:url(images/btn.jpg)" />

Iauksh
مخفی کردن Input Text
(به دو روش)
__________________________________________________ ______________________________________________
به در خواست mahdyeh (http://www.barnamenevis.org/forum/member.php?u=32822)

سلام به همه
این کارو هم با Javascript و با Code Behind براتون انجام دادم.

نوشتن کد های 1و2 الزامیه ...

کد یک:


کد دو.:خوب !!
اگه مب خواهید این کار را با JS نشان دهید می تونید از کدهای زیر استفاده کنید: